مزه های ایرانی در اجناس یونانی

بسیاری از مزه های ایرانی برای شکم یونانیها هم آشناست. به عنوان مثال حلوای ارده های یونانی که در سوپرمارکتهای فنلاندی یافت میشود، از حلوا شکری عقاب که بهتر است، هیچ، گاهی به کارگاههای قدیمی حلواپزی های یزد هم یک سور میزنند. این هفته سوپرمارکت لیدل خوراکیهای یونانی آورده. میتونید برید پی مزه های آشنا.

image

image

پاسخی بگذارید